Özel Sayı

“Çalışma ve Çalışma Ahlakı”

Geleneksel olarak, çalışma eylemi; bir bireyin mal ya da diğer bireylerin yararlanacağı bir hizmeti üretirken gösterdiği eylem ve çaba olarak tanımlanmaktadır (Chester ve Grossman, 1990; Fox and Heese Biber, 1988). Höpfl ise (2017: 402) çalışma eylemini bireyin sadece yaşamak adına gösterdiği çaba ve eylemden ziyade, tabiatı ve doğasına yatkın olarak gerçekleştirdiği her türlü insani faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama, çalışma eyleminin nihai hedeflere ulaşmak için bir araç eylem olmadığını ve bireylerin çalışma eylemini nasıl anlamlandırdığının önemini işaret etmektedir. Bu anlamda, bireyler, örneğin içinde bulunduğu kültür bağlamında ruhani anlamlar yükleme yoluna gidebilirler (Gabriel, 2012). Weber bir taraftan çalışma eyleminin ruhani tarafına dikkat çekerken diğer taraftan çalışma eyleminin ruhani yönünü, kapitalizmin doğası ile ilişkilendirmiştir. Weber’in “Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu” çalışması, Protestanlığın özellikle de Calvinist kolunun çalışmaya ilişkin öğretilerinin kapitalizmin dinamiklerini oluşturmada zemin hazırlandığını öne sürmektedir. Weber (1985), bu eserinde sıkı çalışmayı, öz disiplini, tutumluluğu, kaynakların korunmasını ve bir yaşam biçimi olarak başarıya duyulan ihtiyacı teşvik eden Protestanlığın özellikle Calvinist kolunun, Batı toplumlarında kapitalizmin gelişiminde önemli bir rol oynadığını iddia etmiştir (Ma, 1986; Arslan, 2000; Uygur, 2009).
Sosyal bilimler alanında ‘çalışma ahlakı’, “iş ahlakı” alanının içinde yer almakta ve genel olarak bu alandaki araştırmacılar, bireylerin çalışma değerleri ve dini yönelimleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir (örneğin; Protestan Çalışma Ahlakı, Konfiçyüs Çalışma Ahlakı, İslami Çalışma Ahlakı). Yönetim Araştırmaları Dergisinin bu özel sayısı; çalışma ve ahlakı kavramını içeren yazılara yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda belirtilen bu özel sayıda; bir bireyin çalışma eylemini nasıl anlamlandırdığını inceleyen tüm yaklaşımlara yer verilmesi planlanmaktadır.
“Çalışma ve Çalışma ahlakı” konulu bu Özel Sayıda aşağıdaki temel konuları ele alan yazılara yer verilmesi planlanmaktadır:
• İş ve Çalışma Ahlakı
• Çalışma Değerleri
• Çalışmanın Anlamı
• Protestan Çalışma Ahlakı
• İslami Çalışma Ahlakı
• Türkiye’de Çalışma Ahlakı
• Çalışma ve Cinsiyet
• Çalışma Ahlakı Yazını

Yönetim Araştırmaları Dergisi, sosyal ve beşerî bilimler alanından akademisyenleri ve araştırmacıları dergiye katkı vermeye davet etmektedir. “Çalışma ve Çalışma Ahlakı” Özel Sayısında yayımlanmak üzere yazı göndermeyi düşünen araştırmacıların ve akademisyenlerin yazılarını en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Özel Sayı Editörü
R. Arzu KALEMCİ

 

Kaynakça
Arslan, M. (2000). A cross cultural comparison of British and Turkish managers in terms of PWE characteristics. Business Ethics: A European Review, 9(1), 13–19.
Chester, N. L., ve Grossman, H. Y. (1990). Introduction: Learning about women and their work through their own accounts. H. Y. Grossman ve N. L. Chester (Der.), The experience and meaning of work in women’s lives (s. 1-9). Hillsdale, NJ: LEA.
Fox, M. F., ve Hesse-Biber, S. (1984). Women at work. Palo Alto, CA: Mayfield.
Höpfl, H. (2007). A Catholic work ethic? Journal of Management, Spirituality & Religion, 4(4), 398–417.
Gabriel, I. (2012). Giving Meaning to Work: The Spiritual Challenge of Our Time. Bartholomew Okonkwo (Der.), Finding Meaning in Business (s. 3-11). New York: Palgrave Macmillan.
Ma, L. C. (1986). The Protestant ethic among Taiwanese college students. Journal of Psychology, 120(3), 219–224.
Uygur, S. (2009). The Islamic work ethic and the emergence of Turkish SME owner-managers. Journal of Business Ethics, 88, 211–225.
Weber, M. (1985). Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu (Çev. Z. Aruoba). İstanbul: Hill Yayıncılık.