Yönetim Araştırmaları Dergisi

Yad’a Önerilen Çalışmaların Değerlendirilmesi Süreci


YAD’a önerilen çalışmaların değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliğinin karşılıklı gizli tutulduğu bir süreçte, editör (veya yardımcı editör) ve hakemler tarafından gerçekleştirimektedir. Değerlendirme süreci üç temel aşamadan oluşmaktadır; 1) ön değerlendirme, 2) hakem değerlendirmesi ve 3) son değerlendirme. Her bir aşamada yapılacak işlemler ve süreler aşağıdaki gibidir:

1. Ön Değerlendirme: Editör, yazardan gelen çalışmayı değerlendirerek, hakemlere göndermeye değer olup olmadığına karar verir. Hakemlere göndermeye değer bulmadığı takdirde, yazara çalışmanın kabul edilebilir olmadığını belirtir bir yazı gönderir. Çalışmayı hakemlere göndermeye değer bulursa, belirleyeceği üç hakeme, çalışmanın birer nüshasını iletir. Bu işlemler, çalışma, editörün eline geçtikten sonra 15 gün içinde tamamlanır.

2. Hakem Değerlendirmesi: Hakemler, çalışmayı, ekteki Değerlendirme Rehberindeki kıstasları dikkate alarak değerlendirir, raporlarını hazırlar ve editöre gönderirler (çalışmanın nüshaları kendilerinde kalır). Bu aşama, en fazla 30 gün sürer.

3. Son Değerlendirme: Editör, hakemlerden gelen raporları dikkate alarak, son değerlendirmeyi kendisi yapar ve yazara raporu ile birlikte hakem raporlarını 15 gün içinde gönderir. Son değerlendirme sonucunda yazardan düzeltme istendiğinde, yazarın düzeltme yaparak gönderdiği yazılara, değerlendirme sürecinin tüm aşamaları yine uygulanır.

Değerlendirme sürecinin toplam süresi 60 gündür.

Ön Değerlendirme Kriterlerinin Ölçümü (5’li Likert)

1. Gerekliliklerin hiçbiri sağlanmamaktadır.
2. Gerekliliklerin çok azı sağlanmaktadır.
3. Gereklilikler kısmen sağlanmaktadır.
4. Gereklilikler büyük oranda sağlanmaktadır.
5. Gereklilikler tamamen sağlanmaktadır.

Ön Değerlendirme Kriterleri

1) Çalışmanın özet kısmı, derginin biçimsel kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.
2) Özet, çalışmanın bütününü kapsamaktadır.
3) Çalışmanın Türkçe ve İngilizce özetleri birbirleriyle uyuşmaktadır.
4) Çalışmanın özeti kısmında gereksiz bilgilere yer verilmemiştir.
5) Özet kısmında verilen anahtar kelimeler yeterli ve tutarlıdır.
6) Çalışmanın başlığı, araştırmanın içeriğiyle uyumludur.
7) Araştırmanın problemi ve yürütülme amacı açıkça ifade edilmiştir.
8) Çalışmanın tutarlı bir kavramsal çerçevesi bulunmaktadır.
9) Çalışmanın epistemolojik ve ontolojik dayanakları ortaya konulmuştur.
10) Yazın taraması kısmında güncel kaynaklara yer verilmiştir.
11) Yazın taraması kısmında konuyla ilgili temel çalışmalara yer verilmiştir.
12) Kullanılan ölçüm araçları, araştırmanın önermeleriyle uyumludur.
13) Kullanılan ölçüm araçları, araştırmanın epistemolojik ve ontolojik duruşuyla tutarlıdır.
14) Araştırmaya yönelik varsayımlar belirtilmiştir.
15) Sonuç kısmı, araştırma sorusu ve önermelerle tutarlı bir biçimde kurgulanmıştır.