Yönetim Araştırmaları Dergisi

Makaleler


2020. Cilt 16. Mart-Ekim

 1. Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akış Deneyimi Boyutlarının Gelişimsel Süreci – Fatih ÇETİN, Murat GÜLER, A. Kadir VAROĞLU ve H. Nejat BASIM
 2. Ortaklaşa Davranışçı Toplumların Alt Gruplarında Profesyonel Kimliğin Grup İçindeki Konumunda Grubun Algılanan Varlığının Düzenleyici Etkisi – Nurcan KEMİKKIRAN
 3. Gelişmekte Olan Ülkelerden Kaçış Temelli Uluslararasılaşma: Kurumsal Bir Perspektif – Tarhan OKAN, Tülay İLHAN NAS ve Fatih ŞAHİN
 4. İhracat Genişletme Stratejisi-Firma Performansı İlişkisinde Kurumsal Destek ve Kısıtların Moderatör Etkileri: Karadeniz İhracatçı Firmalar Örneklemi – Selcen SARI AYTEKİN, Ozan KALAYCIOĞLU ve Tarhan OKAN

2019. Cilt 15. Mart-Ekim: Örgütsel Ağlar Özel Sayısı

 1. Özel Sayıya Giriş: Seçilim ve Uyumlanma Tartışmasında Örgütsel Ağlar Yaklaşımı – H. Cenk SÖZEN, Alperen ÖZTÜRK ve Ali Rıza KÖKER
 2. Sosyal Ağdüzeneği Kuramı Çalışmaları: Yönetim ve İşletme Alanlarına Dair Bibliyometrik Bir Analiz – Şule Erdem TUZLUKAYA
 3. Örgütler Arası Ağlar Perspektifinden Öğrenme ve Ağ Etkililiği Arasındaki İlişki: Stk Alanında Bir Araştırma – Ata ÖZDEMİRCİ ve Murat MALO
 4. Örgütlerde Sosyal Ağ Düzeneği Analizi Araştırma Yöntemleri - Mehmet GENÇER
 5. Çeşitlenmeden Odaklanmaya Türkiye’deki İşletme Grupları: Koç Grubu ve İş Bankası Örnekleri – Halit SAĞLAM ve Murat ÇOKGEZEN
 6. Türkiye Örgütsel Yaşamında İslami Sosyal Sermayenin Değişimi: 1980-2015 – Funda KILIÇ ve Binali DOĞAN

2018. Cilt 14. Mart-Ekim: Çalışma Ahlakı Özel Sayısı

 1. Özel Sayı'ya Giriş: Çalışma Ahlakı - R. Arzu Kalemci.
 2. Türkiye’de İş Ahlakında Yaşanan Değişim: Kurumsal Kuram Açısından Bir Değerlendirme - Mustafa Mehmet Gökoğlu.
 3. Ana Akım İktisadın Gölgesi: Etik Sorun – Bahar Araz.
 4. Duygu Kızıldağ - Yönetimde Kadın Sorunsalı.

2017. Cilt 13. Mart-Ekim

 1. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde “Strateji”, 1982-2014 - Behlül Üsdiken, Anıl Divarcı Çakmaklı ve Başak Topaler.
 2. Firmalar Arası Rekabetçi Etkileşim: Rekabetçi Hamlelerin Özellikleri ve Misilleme Arasındaki İlişki – Rukiye Sönmez ve Umut Eroğlu.
 3. Ülkelerin Yolsuzluk Derecelerinin Yurtiçine Gelen Doğrudan Yabancı Yatırımların Giriş Şekilleri Üzerindeki Etkileri – Tülay İlhan Nas ve Nimet Kalkan.

2016. Cilt 12. Mart-Ekim

 1. Genel Müdür Değişimleri: Ne Sıklıkla Değişiyorlar ve Halefleri Kimlerdir? Aylin Atay.
 2. Stratejik Yönetim Düşüncesine Yeni Bir Bakış Açısı: Evrimsel Oyun Kuramı – Ela Özkan Canbolat.
 3. Halk Sağlığı Politikaları Karşısında Uluslararası Sigara Firmalarının Rekabetçi Dinamikleri – Arzu Açar ve E. Fulya Deniz Sarvan.

2015. Cilt 12. Mart-Ekim: Farklılık Yönetimi Özel Sayısı

 1. Farklılık Yönetimi: Özel Sayıya Giriş - Mustafa Özbilgin.
 2. Cinsiyet Yanlı Algıların İş Davranışlarının Rol İçi veya Rol Ötesi Olarak Tanımlanmasına Etkileri - F. Pınar Acar.
 3. Bir Dünya Şirketinin Türkiye’deki Çalışanlarına Göre Çeşitliliklerinin Yönetimi: Gömülü Kuram Analiziyle Modelleme – Çiğdem Vatansever, Sibel Çalışkan ve İdil Işık.
 4. İşgücü Farklılıklarının Yönetiminde Yetkinliklerin Rolü – Evrim Mayatürk Akyol ve Olca Sürgevil.
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Üyelere İlişkin Beklentileri – Hazar Ben Barka ve Maria Bonnafous-Boucher.

2011. Cilt. 11. Mart-Ekim

 1. Sahip – Yöneticilerin Kurumsallaşma Yorumları: Çevresel Tarama, Çevresel Karmaşıklık Algıları ve Denetim Odaklarının Etkisi – Mahmut Bayazıt, Selin Eser Erdil ve Burcu Çanacık.
 2. Ekonomik Krizlerin Retoriksel Stratejilere Etkisi: TKY örneği - Mehmet Eryılmaz ve Filiz Eryılmaz.
 3. Kurumsal Baskılara Verilen Örgütsel Yanıtlarda Kritik Karar Alıcıların Tehdit-Fırsat Algısının Rolü: İMKB’de İşlem Gören Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri Karşısındaki Davranışları Üzerinden Bir Değerlendirme – Eyüp Aygün Tayşir ve İbrahim Anıl.

2010. Cilt 10. Mart-Ekim

 1. Türkiye'de Örgüt Kültürü: Özel Sayıya Giriş - Ali Danışman.
 2. Örgüt Kültüründe Sıkılık Esneklik Boyutu ve Kurumsal Girişimciliğe Etkisi - Arzu Wasti - Murat Fiş.
 3. Örgütsel Kültür ve Pazar Odaklılık Performansı: "Kültür Tipi" Ve "Güçlü Kültür" Önermelerinin Türkiye'de Testi - Mahmut Bayazıt ve Cenk Koçaş.
 4. Örgüt Kültürünün Kök Metaforlarla Keşfi: Üniversite Gerçekliği Üzerine Bir Araştırma- Ferda Erdem.

2009. Cilt 9. Sayı: Ekim

 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Yerel Farklılıklar, Küresel Aynılıklar- Sibel Yamak.
 2. Türkiye'de Hayırseverlikten Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Geçiş: Bir Kurumsal Değişim Öyküsü - Ozan Nadir Alavuklar - Selcen Kılıçaslan - Engin Bağış Öztürk.
 3. Türkiye'de KSS Uygulamaları: Geleneksel ve Küresel Arasında - Bengi Ertuna - Ali Tükel
 4. Siyasal İktisat ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Berkay Ayhan.

2009. Cilt 9. Sayı: Mart

 1. Endüstriyel Kümelerde Yenilikçilik: Firma Özellikleri Etkili Mi? - A. Elif Şengün ve Çetin Önder.
 2. Algılanan Kurumsal İtibar ve Kurumdan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Bir Aracı Değişken Olarak Özdeşleşmenin Rolü - Ela Ünler Öz ve Füsun Bulutlar.
 3. Türkiye'de İş Dünyası İçin İlk 'İşletme' Dergisi: İşletme-İşletme Ekonomisi ve Organizasyon Mecmuası- Behlül Üsdiken ve Mehmet Erçek.

2008. Cilt 8. Sayı: Mart-Ekim: Türkiye’de İşletme Grupları Özel Sayısı

 1. Türkiye'de İşletme Grupları: Özel Sayı'ya Giriş - Behlül Üsdiken.
 2. Türkiye'nin Büyük Şirketler Kesiminde İşletme Gruplarının İktisadi Rolü ve Çeşitlendirme Stratejileri - Aslı M. Çolpan ve Takashi Hikino.
 3. Türkiye'de İşletme Grupları: Eskiler ve Yeniler - Belkıs Özkara, Mustafa Kurt ve Kemal Karayormuk.
 4. Türkiye’deki İşletme Gruplarında Çeşitlendirme Stratejilerinin Evrimi - Ayşe Karaevli.

2007. Cilt 7. Sayı: Mart-Ekim

 1. Alıcı-Tedarikçi İlişkilerinde Güven ve Güvensizliğin Mübadele Performansı Üzerine Etkileri - Ayşe Elif Şengün.
 2. Bireycilik Ve Toplulukçuluk Değerlerinin Ölçülmesi: Benlik Kurgusu Ve Indcol Ölçeklerinin Türkçe Geçerlemesi - Arzu Wasti ve Selin Eser Erdil.
 3. Adayış Mı Kaçış Mı? Yönetsel Kontrol Karşısında Postmodern Dönüşüm Söylemi - Erkan Erdemir.

2006. Cilt 6. Sayı: Mart-Ekim

 1. Yönetişim ve Küresel Rekabet - Melsa Ararat ve B. Burçin Yurtoğlu.
 2. Bir Örgüt Kimliği Olarak 'Holding' Adının İnşası ve Aşınması: Eşanlı Kurumsallaşma ve Çözülme Üzerine Bir Model Önerisi - Şükrü Özen ve Hakkı Okan Yeloğlu.
 3. Sahiplik Dağılımının Birleşik Liderlik Yapısı Üzerine Etkileri- Sibel Yamak, Bengi Ertuna ve Mehmet Bolak.

2005. Cilt 5. Sayı: Ekim

 1. Kuramsal Söylem - Kader Tan Şahin.
 2. Uluslararası Ortak Girişimlerde Şirket İçi Tutarlılık ve Yerel Eşbiçimlilik Baskılarını Yönetmede Farklılaşan Stratejik İnsan Kaynakları Uygulamalarının Rolü - Tülay İlhan.
 3. Liberalleşmenin İş Örgütlerinin Çeşitlenmesi Üzerindeki Etkisi: Yeni Bir Perspektif İhtiyacı - Kader Tan Şahin.
 4. Yönetici Yedekleme Planı Bir Örgütün Değişim Kapasitesini Nasıl Azaltabilir? Kuramsal Bir Model - Ayşe Karaevli.

2005. Cilt 5. Sayı: Mart: Stratejik Yönetim Özel Sayısı

 1. GİRİŞ: A. Kadir VAROĞLU.
 2. Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi - Mehmet Barca.
 3. Coğrafya, Strateji ve Organizasyon: Son Gelişmeler - Özlem Öz.
 4. Türkiye’de Stratejik Yönetim Alanının Kapsamını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - R. Arzu Kalemci, Şirin Atakan Duman, Mehmet Çakar.

2004. Cilt 4. Sayı: Ekim: Kurumsal Kuram Özel Sayısı

 1. GİRİŞ: Örgütsel Analizde Türkiye Kaynaklı Kurumsal Kuram Çalışmaları - Şükrü Özen.
 2. Güç, Sınıf Çatışması ve Ayrımcı Örgütsel Biçimlerin Kurumsallaşması- Argun Saatçioğlu.
 3. Çeviri, Aktör Ağları ve Eksik/Öncül Kurumsallaşma: Türkiye’deki Mesleki Personel/İnsan Kaynakları Söyleminin Yeniden Kurgulanması, 1960-1999 - Mehmet Erçek.
 4. Bir Kurumsal Alanın Doğuşu ve Evrimi: Türkiye’de Muhasebenin Melekleşme Süreci - Belkıs Özkara ve Kerim Özcan.

2004. Cilt 4. Sayı: Mart

 1. İşyerinde Sapkın Davranış: Akademik Personel Üzerinde Yerel Bir Tanım ve Tipoloji Çalışması – Yasemin Arbak, Ayşe Yasemin Şanlı ve Ulaş Çakar.
 2. Stratejik Seçim ve Kurumsalcı Bakış Açılarının Birlikteliği Üzerine Eğitim Sektöründe Bir Araştırma – Mehmet Eryılmaz.
 3. Bir Kurumsal Değişim Önerisi Olarak Kamu Yönetimi Reformlarına Yönetim Bilgisinin Nüfuzu: “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı” Örneği – Belkıs Özkara ve Mustafa Kurt.

2003. Cilt. 3. Sayı: Ekim

 1. Örgüt Kültürü Çalışmalarında Yöntem Tartışması- Ali Danışman ve Hüseyin Özgen.
 2. Kültürlerarası Çalışmalarda Yöntem - S. Arzu Wasti ve Çetin Önder
 3. Örgütsel İletişim ve Adalet Algılarının Örgütsel Kimlik Algıları Üzerindeki Etkileri - Alper Ertürk.

2003. Cilt. 3. Sayı: Mart

 1. Türkiye'de İşgörme Anlayışı: Tanımı ve Boyutları - M. Ceyhan Aldemir, Yasemin Arbak ve Ömür N. T. Özmen.
 2. İş Görüşmelerinin Değerlendirilmesi: Aday Memnuniyeti Ölçeği - Fatma Küskü, Berk Ataman ve Ahmet Çakmak.
 3. Çalışma Amaçları, Meslekler ve Çalışmaya Ayrılan Zaman - Tülay Turgut ve Suna Tevrüz.

2002: Cilt 2. Sayı: Ekim: Yönetim Alanında Bilimsel Yaklaşım ve Yöntem Sorunları Özel Sayısı

      Özel Sayı Editörleri: Fulya Sarvan ve A. Selami Sargut

 1. Giriş - Bilimin İkilemi: Belirlenirlik Ya Da Belirlenmezlik - A. Selami Sargut.
 2. Tarihsel Bir Bakışla Bilim-Yönetim Birlikteliği - Behlül Üsdiken.
 3. "Cogıto Ergo Sum"Dan "Vıvo Ergo Sum"A Örgütsel Analiz - Engin Yıldırım.
 4. Türkiye'deki Örgütler/Yönetim Araştırmalarında Törensel Görgülcülük Sorunu - Şükrü Özen.
 5. Çalışan Kadınlara Yönelik Cinsiyet Temelli Düşmanca Davranışların Sebepleri Ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma - Gözdem Bebekoğlu ve S. Arzu Wasti.

2002: Cilt 2. Sayı: Mart

 1. Türkiye-Arap Kümesinde Kurumsal Kültür: Globe Araştırması - Muzaffer Bodur ve Hayat Kabasakal.
 2. İş Güvencesi Endeksi ve İş Güvencesi Memnuniyeti Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi - Çetin Önder ve S. Arzu Wasti.
 3. Bağlam, Aktör, Söylem ve Kurumsal Değişim: Türkiye’de Toplam Kalite Yönetiminin Yayılım Süreci - Şükrü Özen.
 4. 1990’lı Yıllarda Türkiye’de Yönetim Alanı: Disiplinin Yapısı ve Yaklaşımlar - Behlül Üsdiken ve Zeynep Erden.

2001: Cilt 1. Sayı: Ekim

 1. Paternalizm: Yönetim ve Liderlik Anlayışına İlişkin Üç Görgül Çalışma - Zeynep Aycan.
 2. Örgütsel Adalet Kavramı ve Tercüme Bir Ölçeğin Türkçe’de Güvenirlik ve Geçerlik Analizi - S. Arzu Wasti.
 3. Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü - Janset Özen İşbaşı.
 4. Akademik Örgütlerde Rehberlik İlişkilerinin Metaforlarla Analizi - Ferda Erdem ve Fulya Sarvan.